Nghĩa của từ: oscillator

* vl.
cái dao động, máy (phát) dao động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

oscillator /'ɔsileitə/
* danh từ
 - máy dao động
Động từ BQT - Android App