Nghĩa của từ: oscillogram

* vl.
biểu đồ dao động, hình sóng điện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

oscillogram /ɔ'siləgræm/
* danh từ
 - (điện học) biểu đồ dao động
Động từ BQT - Android App