Nghĩa của từ: oscilloscope

*
máy hiện dọc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

oscilloscope /ɔ'siləskoup/
* danh từ
 - (điện học) cái nghiệm dao động
Động từ BQT - Android App