Nghĩa của từ: osculatory

* hh.
mật tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

osculatory /'ɔskjulətəri/
* tính từ
 - (toán học) mật tiếp
Động từ BQT - Android App