Nghĩa của từ: outer density

*
mật độ ngoài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App