Nghĩa của từ: outer measure

* gt.
độ đo ngoài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App