Nghĩa của từ: outer planet

* tv.
hành tinh ngoài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App