Nghĩa của từ: outlay

* kt.
tiền chi tiêu, phí tổn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

outlay /'autlei/
* danh từ
 - tiền chi tiêu, tiền phí tổn
* ngoại động từ outlaid
 - tiêu pha tiền
Động từ BQT - Android App