Nghĩa của từ: output factor

* xib.
hệ số hiệu suất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App