Nghĩa của từ: output homomorphism

*
đồng cấu ra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App