Nghĩa của từ: outwards

*
bên ngoài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

outwards /'autwədz/
* phó từ
 - ra phía ngoài, hướng ra ngoài
Động từ BQT - Android App