Nghĩa của từ: overall estimate

* tk.
ước lượng đầy đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App