Nghĩa của từ: overall stability

* xib.
tính ổn định tổng quát

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error