Nghĩa của từ: overidentification

* tk.
sự xác định lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

overidentification
- (thống kê) sự xác định lạiĐộng từ BQT - Android App