Nghĩa của từ: overlap

*
phủ lên, che khuất, sự đè (lấn) lên nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

overlap /'ouvəlæp/
* danh từ
 - sự gối lên nhau
 - phần đè lên nhau, phần gối lên nhau[,ouvə'læp]
* ngoại động từ
 - lấn lên, gối lên
* nội động từ
 - lấn lên nhau, gối lên nhau
Động từ BQT - Android App