Nghĩa của từ: overlaping

*
dẫm lên nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

overlaping
- dẫm lên nhauĐộng từ BQT - Android App