Nghĩa của từ: overload

* vl.
sự quá tải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

overload /'ouvəloud/
* danh từ
 - lượng quá tải
* ngoại động từ
 - chất quá nặng
Động từ BQT - Android App