Nghĩa của từ: overstrain

*
sự căng quá mức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

overstrain /'ouvəstrein/
* danh từ
 - tình trạng quá căng
 - sự bị bắt làm quá sức
 - sự gắng quá sức['ouvə'strein]
* ngoại động từ
 - kéo căng quá (sợi dây)
 - bắt làm quá sức
* nội động từ
 - gắng quá sức
Động từ BQT - Android App