Nghĩa của từ: packing of orders

* mt.
hợp các lệnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error