Nghĩa của từ: pairwise

*
từng đôi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pairwise
- từng đôiĐộng từ BQT - Android App