Nghĩa của từ: pairwise transitive group

* hh.
nhóm bắc cầu từng cặp điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error