Nghĩa của từ: pantograph

* mt.
máy vẽ truyền

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pantograph /'pæntəgrɑ:f/
* danh từ
 - máy vẽ truyền
Động từ BQT - Android App