Nghĩa của từ: paper tape

* mt.
băng giấy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App