Nghĩa của từ: parabola

*
parabôn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

parabola /pə'ræbələ/
* danh từ
 - (toán học) Parabôn
Động từ BQT - Android App