Nghĩa của từ: paracompact

* top.
para compac

Nghĩa trong từ điển StarDict:

paracompact
- (tô pô) para compac