Nghĩa của từ: paraconvex set

* gt.
tập hợp para lồi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App