Nghĩa của từ: paradoxical

* log.
(thuộc) nghịch lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

paradoxical /,pærə'dɔksikəl/
* tính từ
 - ngược đời, nghịch lý
Động từ BQT - Android App