Nghĩa của từ: parallel adder

*
bộ cộng đồng thời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App