Nghĩa của từ: parallel connection

* kỹ.
[ghép, mắc] song song

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App