Nghĩa của từ: parallel displacement

* hh.
phép dời chỗ song song

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App