Nghĩa của từ: parallel displacement

* hh.
phép dời chỗ song song

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App