Nghĩa của từ: parallel lines

* hh.
các đường thẳng song song

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App