Nghĩa của từ: parallel representation

* mt.
biểu diễn song song

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App