Nghĩa của từ: parallel translation

* gt.
phép tịnh tiến song song

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App