Nghĩa của từ: parallelepipedal product

* hh.
tích hỗn hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App