Nghĩa của từ: parallelotope

*
hình hòn gạch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

parallelotope
- hình hòn gạchĐộng từ BQT - Android App