Nghĩa của từ: paralogism

* log.
sự suy lý sai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

paralogism /pə'rælədʤizm/
* danh từ
 - (triết học) ngộ biện
Động từ BQT - Android App