Nghĩa của từ: paramagnetic

* vl.
thuận từ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

paramagnetic /,pærəmæg'netik/
* tính từ
 - (y học) thuận từ
=paramagnetic body+ chất thuận từ
Động từ BQT - Android App