Nghĩa của từ: parameter of location

* tk.
tham số vị trí

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App