Nghĩa của từ: parametrix

* gt.
parametrix

Nghĩa trong từ điển StarDict:

parametrix
- (giải tích) parametrix