Nghĩa của từ: parasite

* xib.
có tính chất parazit, nhiễu âm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

parasite /'pærəsait/
* danh từ
 - kẻ ăn bám
 - (sinh vật học) vật ký sinh
Động từ BQT - Android App