Nghĩa của từ: parastrophic matrix

* đs.
ma trận cấu trúc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App