Nghĩa của từ: parent distrribution

* tk.
phân phối đồng loại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App