Nghĩa của từ: parent population

* tk.
tập hợp tổng quát

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App