Nghĩa của từ: parenthesize

* log.
để trong ngoặc đơn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

parenthesize /pə'renθisaiz/
* ngoại động từ
 - đặt trong ngoặc đơn
Động từ BQT - Android App