Nghĩa của từ: parial fraction

* gt.
phân thức đơn giản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error