Nghĩa của từ: partial differential field

* đs.
trường vi phân riêng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App