Nghĩa của từ: partial eclipse

* tv.
sự che khuất một phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error