Nghĩa của từ: partial recursive scheme

* log.
sơ đồ đệ quy bộ phận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App