Nghĩa của từ: passive circuit

* xib
mạch bị động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App