Nghĩa của từ: pathology

* log.
bệnh lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pathology /pə'θɔlədʤi/
* danh từ
 - bệnh học; bệnh lý
Động từ BQT - Android App